Domů » Podmínky

Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ ODE DNE 19.3.2020

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Tisk Kvalitně, s.r.o., IČ 24196207, se sídlem Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 187667 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Zhotovitele“) poskytujícího služby inzerované mimo jiné na internetových stránkách umístěných na doméně https://www.tisk-kvalitne.cz (dále jen „Internetové stránky“) a jakýmkoliv subjektem, který si od Zhotovitele objedná služby (dále jen „Objednatel“; Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „smluvní strany“). Tyto VOP tvoří součást smlouvy, která vznikne jakýmkoliv způsobem mezi Zhotovitelem a Objednatelem, zejména (nikoliv však výlučně) způsobem popsaným v těchto VOP (dále jen „Smlouva“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

Je-li Objednatelem člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná, je tento Objednatel spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“). Uvede-li Objednatel komunikaci se Zhotovitelem, zejména při podání poptávky či objednávky, své identifikační číslo (IČ, IČO), má se za to, že není Spotřebitelem.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1 Podá-li jedna ze smluvních stran jakýmkoliv způsobem dostatečně určitou nabídku na uzavření smlouvy (dále jen „Nabídka“) a druhá strany ji bez výhrad přijme (dále jen „Akceptace“), vznikne vždy mezi smluvními stranami Smlouva. Obsahuje-li reakce druhé smluvní strany na Nabídku dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje se, s výjimkami stanovenými právními předpisy, taková reakce za novou Nabídku.

1.2 Tyto VOP tvoří součást Smlouvy zejména v případě,

1.2.1 že je Zhotovitel přiloží k Nabídce či na ně v Nabídce odkáže (zejména odkazem na jejich umístění v rámci Internetových stránek) nebo
1.2.2 že je Zhotovitel přiloží k jakékoliv komunikaci, která předchází Akceptaci, či na ně v takové komunikaci odkáže (zejména odkazem na jejich umístění v rámci Internetových stránek) a Objednatel je výslovně neodmítne, nebo
1.2.3 že je Objednatel v jakékoliv komunikaci, která není Nabídkou ani Akceptací (dále jen „Informativní komunikace“), jinak odsouhlasí, zejména vyjádří souhlas s nimi při vyplnění nezávazné poptávky na Internetových stránkách, nebo
1.2.4 že je Zhotovitel zašle Objednateli spolu se zálohovou fakturou či fakturou a Objednatel zálohovou fakturu či fakturu uhradí.

1.3 Nabídka může být učiněna zejména e-mailem odeslaným Zhotovitelem Objednateli na e-mailovou adresu, kterou Objednatel uvedl při nezávazné poptávce učiněné na Internetových stránkách či kterou Objednatel uvedl při jiné Informativní komunikaci včetně telefonické komunikace se Zhotovitelem či která je Zhotoviteli známa z dřívějších vztahů s Objednatelem (jakákoliv taková e-mailová adresa dále jen „E-mail Objednatele“). Akceptace může být učiněna zejména výslovně e-mailem odeslaným Objednatelem na e-mailovou adresu Zhotovitele v odpovědi na Nabídku nebo konkludentně, čímž se rozumí i uhrazení faktury či zálohové faktury, kterou Zhotovitel Objednateli zaslal.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel bude v rámci Smlouvy úplatně poskytovat sám či prostřednictvím jiné osoby či subjektu služby spočívající zejména ve vytištění či obdobném zpracování Objednatelem dodaných grafických podkladů na vybraný materiál (dále jen „Služby“). Smlouva se řídí ustanoveními právních předpisů o smlouvě o dílo, a to i s ohledem na to, že převážná část plnění Zhotovitele spočívá ve výkonu činnosti. Služby jsou Objednateli obvykle dodány na hmotném nosiči nesoucím Služby (dále jen „Produkt“).

2.2 Objednatel bere na vědomí, že k poskytnutí Služeb je obvykle třeba jeho součinnosti spočívající především v dodání grafických podkladů (dále jen „Grafické podklady“) Zhotoviteli. Objednatel je povinen dodat Zhotoviteli řádné Grafické podklady způsobem akceptovatelným pro Zhotovitele, obvykle přílohou emailu, nebo skrze externí datové úložiště. V případě nedodání řádných Grafických podkladů ani do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2.3 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není za žádných okolností povinen kontrolovat řádnost Grafických podkladů; v případě, že Zhotovitel přesto vady Grafických podkladů zjistí, je Objednatel povinen v přiměřené době po výzvě Zhotovitele odstranit případné vady Grafických podkladů. Objednatel bere na vědomí, že některé vady Grafických podkladů nelze z povahy věci odhalit před provedením Služeb, ale projeví se až po jejich provedení (po vytištění apod.); takové vady nejsou vadou Služeb a Zhotovitel za ně nenese žádnou odpovědnost.

2.4 Objednatel bere na vědomí, že s ohledem na proces poskytování Služeb není oprávněn (není-li dohodnuto jinak) ze své vůle měnit již jednou dodané Grafické podklady.

2.5 Smluvní strany se mohou dohodnout, že Grafické podklady vytvoří Zhotovitel sám či prostřednictvím jiné osoby či subjektu, v takovém případě však (není-li uvedeno jinak) není vytvoření Grafických podkladů zahrnuto v ceně za Služby a bude hrazeno zvlášť.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Není-li uvedeno jinak v Nabídce, bude k ceně uvedené v Nabídce připočtena DPH ve výši dle právních předpisů.

3.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu kdykoliv po uzavření Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, např. na vystavení faktury až po předání Produktu prvnímu dopravci k dopravě k Objednateli.

3.3 Cena za Služby je splatná 7 dnů ode dne zaslání faktury Objednateli.

3.4 Objednatel souhlasí, že faktura za poskytnuté Služby mu bude zaslána elektronicky, a to na E-mail Objednatele.

3.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na cenu za Služby.

3.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Služby je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení, a to z částky, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Povinnost Zhotovitele provést Služby je splněna v okamžiku, kdy

4.1.1 Zhotovitel umožní Objednateli převzetí Produktu na své provozovně v sídle Zhotovitele (dále jen „Provozovna“), pokud má k převzetí dojít na Provozovně., nebo
4.1.2 Zhotovitel Produkt odevzdá prvnímu dopravci v libovolném místě na území České republiky za účelem odeslání Objednateli a umožní Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (například sdělením identifikačních údajů
zásilky), pokud má být Produkt Objednateli odeslán a zároveň pokud není Objednatelem Spotřebitel, nebo
4.1.3 Produkt je doručen Objednateli, pokud má být Produkt Objednateli odeslán a zároveň pokud je Objednatelem Spotřebitel.

4.2 Nebezpečí škody na Produktu přechází na Objednatele v okamžiku splnění povinnosti Zhotovitele provést Služby dle čl. 4.1 Smlouvy.

4.3 Je-li ve Smlouvě uvedena lhůta k provedení Služeb, je taková lhůta pouze orientační (dále jen „Orientační lhůta“). To neplatí, pokud je Smlouvou ujednána přesná doba plnění a zároveň je Smlouvou konstatováno, že se jedná o nepřekročitelnou dobu. Není-li stanoveno jinak, běží Orientační lhůta až od okamžiku, kdy jsou Zhotoviteli dodány Grafické podklady a kdy je Zhotoviteli uhrazena cena za Služby či záloha na cenu za Služby (to neplatí, není-li záloha vyžadována a zároveň je sjednáno započetí se Službami před úhradou ceny za Služby); přičemž rozhodující je okamžik, který nastane později.

4.4 Objednatel nemá právo na žádnou náhradu újmy způsobenou mu pozdním dodáním Služeb či Produktu a deklaruje, že se všech takových potenciálních práv vzdává. To neplatí, neumožňují-li to právní předpisy.

4.5 Objednatel je povinen si Produkt a Služby zkontrolovat ihned po převzetí a ihned rovněž vytknout případné zjevné vady.

4.6 Uhradí-li Objednatel jakoukoliv část ceny za Služby po převzetí Služeb či Produktů, platí, že poskytnutí Služeb je prosté jakýchkoliv vad.

4.7 Bude-li mezi smluvními stranami dohodnuto převzetí Produktu na Provozovně v určitý časový okamžik, má se za to, že v tento časový okamžik byl Produkt Objednatelem či jakýmkoliv jeho zástupcem převzat; to neplatí, pokud Objednatel nejpozději do 24 hodin po takovém časovém okamžiku namítne, že Produkt nepřevzal.

5. INFORMACE SPOTŘEBITELŮM

5.1 Ve vztahu k Objednateli, který je Spotřebitelem, se neuplatní taková ustanovení těchto VOP, která zákon ve vztahu ke Spotřebitelům zakazuje.

5.2 Zhotovitel dle § 1820 OZ Objednatele informuje a Objednatel akceptací těchto VOP potvrzuje, že byl informován o následujícím:

5.2.1 Zhotovitel obvykle požaduje uhrazení ceny za Služby předem či zálohu na cenu za Služby.
5.2.2 Objednatel, který je Spotřebitelem, má zákonné a zákonem limitované právo na odstoupení od Smlouvy, přičemž podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od Smlouvy jsou stanoveny v čl. 6
těchto VOP.
5.2.3 v případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Produktu.
5.2.4 I přes zákonné a zákonem limitované právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy má Spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny za služby v případě odstoupení od Smlouvy, pokud plnění služeb již začalo, jak je detailněji
rozvedeno v těchto VOP.
5.2.5 Objednatel, který je Spotřebitelem, se může se svými stížnostmi obrátit podnětem či jiným způsobem stanoveným právními předpisy za podmínek stanovených právními předpisy na Českou obchodní inspekci, případně na další orgány
dohledu nebo státního dozoru. Objednatel má právo obrátit se se svou stížností též na Zhotovitele, a to bez dalších podmínek na e-mailovou adresu info@tisk-kvalitne.cz.

6. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Tento článek 6 VOP se uplatní pouze ve vztahu k Objednateli, který je Spotřebitelem.

6.2 Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která ve smyslu § 1829 odst. 1 OZ (s ohledem na to, že Smlouva je smlouvou o dílo) běží ode dne uzavření Smlouvy, jak tento den vyplývá z těchto VOP.

6.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Zhotovitele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím Zhotovitele poštovních služeb). Spotřebitel je pro takové odstoupení oprávněn použít vzorový formulář dostupný zde, není to však jeho povinností.

6.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.5 Není-li dále určeno jinak, pokud odstoupí Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, za podmínek stanovených v těchto VOP všechny platby, které Zhotovitel od Spotřebitele obdržel včetně nákladů na dodání.

6.6 Pro vrácení plateb použije Zhotovitel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

6.7 Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Zhotovitel nabízí, vrátí mu Zhotovitel dle analogické aplikace § 1832 odst. 2 OZ náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

6.8 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy po převzetí Produktu, Zhotovitel není povinen dle analogické aplikace § 1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel předá Produkt nebo prokáže, že mu Produkt odeslal.

6.9 Pokud Spotřebitel požádal Zhotovitele, aby s poskytnutím Služeb bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a pokud přes tuto žádost od Smlouvy odstoupí, uhradí ve smyslu § 1834 OZ poměrnou část sjednané ceny za tu část Služeb, která byla poskytnuta do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

6.10 V případě, že Spotřebitel souhlasil s úplným dokončením služby před uplynutím lhůty
pro odstoupení od Smlouvy a služba již bude před odstoupením od Smlouvy zcela splněna, dle § 1837 písm. a) OZ nemá Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

7.1 Objednatel, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

7.2 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

7.3 Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Předchozí věta neplatí, je-li Objednatelem Spotřebitel. V případě, že je Objednatelem Spotřebitel, budou všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

Spokojení klienti

Načítání...

Vždy když něco potřebuji - pošlu email s tím co chci a o zbytek se už nemusím starat. Děkuji za pro mě ideální spolupráci.

Lukáš Adámek - Trenýrkárna.cz

Super spolupráce nemůžeme si vynachválit dobu dodání

TGI Fridays s.r.o.

Dva roky již řadíme Tisk Kvalitně mezi prvotřídní dodavatele. Proklientský přístup a orientace na kvalitu je základ Tisku Kvalitně. Vřele můžeme doporučit všem, kteří hledají levný a kvalitní tisk.

Sphere - Ivana Kolářová